VIOLIN Teachers

ทีมครูคุณภาพ วิชาไวโอลิน

ครูกมล - จ่าเอกกมล ทิพย์กองลาศ 

ครูกมล มีประสบการณ์อย่างสูงด้านการสอนไวโอลิน โดยครูกมลเป็นอดีตข้าราชการกองดุริยางค์ทหารเรือจบจาก โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เอกวิชา เครื่องมือดนตรีไวโอลิน ได้รับเลือกให้เป็น หัวหน้า ระดับนายตอน ๑ ของโรงเรียน

ประสบการณ์สอนไวโอลินกว่าสิบปี เคยร่วมบรรเลงถวายงานรับใช้ในงานพระราชพิธีและรัฐพิธีมามากกว่าสิบปี โดยครูกมลได้รับเกียรติประวัติในการเป็นนักไวโอลิน เคยแสดงดนตรีต่อหน้าพระพักตร์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และกษัตริ์ทั่วโลก ในงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ เมื่อครั้งเสด็จขึ้นครองราชครบ ๖๐ พรรษา

ครูมีความเชี่ยวชาญในการสอน ในการเล่นหลากหลายรูปแบบ มีความสามารถในการสอนตามความต้องการและสิ่งที่นักเรียนต้องการในการพัฒนาตัวเอง ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนดนตรีได้อย่างมีพัฒนาการ

ครูเมย์ ณัฐพร ปกรณ์ศิริกุล ครูเมย์ ปัจจุบันเป็นครูผู้เชี่ยวชาญการสอนวิชาไวโอลิน ณ สถาบันสอนดนตรี The Modern Melody music studio โดยก่อนหน้านี้ ครูเมย์สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาViolin Performance อีกทั้งยังเป็นสมาชิกวง Royal Bangkok Symphony Orchestra

ครูเมย์มีความถนัดในการสอนไวโอลินได้อย่างหลากหลาย โดยสามารถสอนได้ทั้งClassic และ POP รูปแบบการสอนเน้นในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ให้นักเรียนได้เข้าใจบทเพลง พัฒนาทักษะการเล่นไวโอลินอย่างเต็มที่ ครูเมย์สามารถสอนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สอนนักเรียนได้ทุกช่วงวัย จากประสบการณ์การเล่นไวโอลินและการสอนที่ผ่านมา ทำให้ครูเมย์สามารถพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มที่