Piano Teachers

ทีมครูคุณภาพ วิชาเปียโน


ครูบลู ณัฐนันท์ ปัจจุบันเป็นครูสอนเปียโนมืออาชีพ โดยมีประสบการณ์สอนกว่า10ปี ตั้งแต่ปี 2004 ถึงปัจจุบัน ครูบลูได้รับการรับรองการสอบเปียโน “เกียรตินิยมอันดับสอง" Grade8 จากสถาบัน Trinity โดยครูบลูมีความถนัดในการสอนเปียโนทั้งแบบ Classic และแบบ Pop โดยเคยสอนในสถาบันดนตรีต่างๆอาทิเช่น yamaha, kpn เป็นต้น ก่อนที่จะมาเปิดสถาบันดนตรีของตัวเองคือ The Modern Melody music studio

ครูบลูจบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในด้านของเปียโนนั้น ครูบลูได้เริ่มศึกษาด้านเปียโนตั้งแต่อายุ 4 ปี จนถึงปัจจุบันยังคงศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาร่วม 20 ปี

โดยจากประสบการณ์เป็นระยะเวลาร่วม 10 ปีที่ได้คลุกคลีกับการสอน ทำให้ครูบลูสามารถเข้าใจถึงนักเรียนในทุกช่วงวัย สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด อีกทั้งยังสามารถส่งนักเรียนสอบวัดเกรดและได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย โดยล่าสุด สามารถติวสอบนักเรียนได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 ได้คะแนนสูงสุดของประเทศ Grade 2 สถาบัน Trinity มาแล้ว.


ครูเจีย วรินทร์ธร อังก์วราชัชวาล

ประสบการณ์การสอบเกรดวัดผลจากสถาบัน Yamaha Piano Grade 6 , สอบเกรดวัดผลจากโรงเรียนสอนดนตรี Dr.sax Grade 7 และประสบการณ์ด้านวง Orchestra จากวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปีพ.ศ.2551-2554

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปีที่3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์วิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความสามารถด้านดนตรีหลายชนิด ทั้งเปียโน ไวโอลิน คลาริเน็ท ขิม และจะเข้

ในส่วนของเปียโน สามารถสอนนักเรียนได้ทุกวัย และนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานด้านดนตรีมาก่อน มีความถนัดแนวดนตรีทั้งแบบ Pop และ Classic


ครูจอย ณัฐชรินธร ปัจจุบันเป็นครูสอนเปียโนอาชีพ มีประสบการณ์การสอบเกรดวัดผลจากสถาบัน Yamaha Piano Grade5,   ได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูง จากโรงเรียนสอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา MS Voice Studio และสอบผ่านเกรด 6 Dr.Sax Violin มาแล้ว รวมถึงได้ประกาศนียบัตร จาก Oklahoma Secondary School Activities Association ในเกรด Superior อีกด้วย

ครูจอยปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความสามารถทางด้านดนตรีที่หลากหลายทั้งเปียโน ไวโอลิน ร้องเพลง และมีประสบการณ์การสอนดนตรีมาหลากหลายสถาบัน อาทิเช่น yamaha, KPN, Superstar Academy และอื่นๆ

ปัจจุบันได้เข้ามาสอนด้านเปียโนโดยเฉพาะที่ The Modern Melody music studio มีความถนัดในการสอนทั้ง piano แบบ classic และ piano แบบ pop และสามารถสอนนักเรียนได้ทุกช่วงวัย


ครูเจนนี่ ปิ่นปินันท์ เป็นครูสอนเปียโนมืออาชีพ เชี่ยวชาญด้านการสอนในทุกรูปแบบทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่

ครูเจนนี่มีประสบการณ์การสอบเกรดวัดผลจากสถาบัน Yamaha Piano, ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความสามารถด้านดนตรีหลายชนิด ทั้งเปียโน ไวโอลิน เป็นต้น

ปัจจุบันได้เข้ามาสอนด้านเปียโนโดยเฉพาะที่ The Modern Melody music studio มีความถนัดในการสอนทั้ง piano แบบ classic และ piano แบบ pop สามารถสอนนักเรียนได้ทุกวัย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานด้านดนตรีมาก่อน


ครูเตย สวรส ตรีบริรักษ์ เป็นครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก วัยรุ่น หรือเด็กโต โดยครูเตยเริ่มเรียนเปียโนเมื่อตอนอายุประมาณ 5 ปี และมีประสบการณ์แข่งขัยเปียโนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเปียโนเดี่ยว และอิเล็กโทรกลุ่ม โดยได้รับรางวัลในการแข่งขัน yamaha music festival รวมถึงได้รับเกียรติบัตรและเหรียญทองในการสอบเกรดเปียโนของสถาบัน Trinity เมื่อตอน Grade 4 และได้รับรางวัลการแข่งขันเปียโน advanced cirtificated in yamaha fundamentals grade 5 มาแล้วด้วย

ปัจจุบันครูเตยกำลังศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะจิตวิทยา ซึ่งในด้านการสอนเปียโนนั้น ครูเคยสามารถสอนได้สองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ครูเตยมีจิตวิทยาการเป็นครูและสามารถเพิ่มพูนความรู้ให้นักเรียนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งผ่านกิจกรรมการเล่นเกมเพื่อการเรียนรู้ทางดนตรีภายในคลาส และทฤษฎีดนตรีทั่วไป ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองอย่างสูงสุด


ครูกิ๊ฟ ณัฎฐิกา โล่ห์ทองมงคล ครูผู้เชี่ยวชาญในด้านการสอนเปียโนประจำสถาบัน The Modern Melody music studio ซึ่งสามารถสอนนักเรียนได้ในทุกช่วงวัย ทุกรูปแบบ มีความถนัดในการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว

ในด้านการศึกษานั้น ครูกิฟท์จบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยครูกิฟท์เริ่มศึกษาวิชาเปียโนตั้งแต่อายุ 6 ขวบจากสถาบันชั้นนำต่างๆ และได้เริ่มเป็นครูมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า 10 ปี ทำให้ครูกิฟท์สามารถเข้าใจในทุกปัญหาของเรียนในการเรียนการสอนได้ ว่านักเรียนคนใดมีปัญหาด้านใดและต้องพัฒนาส่งเสริมทักษะของนักเรียนอย่างไร ทำให้พัฒนาได้ตรงจุดและเห็นผลลัพธ์ได้ดีเยี่ยม

ครูกิฟท์สามารถสอนนักเรียนได้ในทุกช่วงอายุ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีความถนัดในการสอนทั้งดนตรี Pop และ Classic ครูให้ความสำคัญกับพื้นฐานความรู้ดนตรี และการพัฒนาทักษะทั้งการฟัง อ่าน ร้องและเล่น ควบคู่กันไปเพื่อพัฒนาการที่ดีที่สุดของนักเรียน