ส่วนหนึ่งของเสียงตอบรับจากนร.คลาสต่างๆของเรา

จากคลาสดนตรี ร้องเพลง คลาสสอนการพูด และคลาสการเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ


.