Course Online

"Speech for Corporation"

หลักสูตรการอบรมออนไลน์ด้านการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับองค์กร


เหมาะกับ  :  องค์กรต่างๆที่ต้องการจัดอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพ 

ระยะเวลาในการอบรม  : สามารถเลือกได้ว่าต้องการอบรมจำนวนกี่ชั่วโมง แล้วแต่ความต้องการขององค์กร

จำนวนนร.ในการอบรม  : กลุ่มขนาดเล็ก (ไม่เกิน10คน) / กลุ่มขนาดกลาง (10-30 คน) / กลุ่มขนาดใหญ่ (30 คนขึ้นไป)

ช่องทางการอบรม :   ระบบออนไลน์ (สอนสด ผ่านระบบออนไลน์ **ไม่ได้เรียนกับเทปวีดีโอ)


คอร์สเรียนหลักสูตรออนไลน์ด้านการพูดเพื่อนำเสนอ Speech for Presentation สำหรับการสื่อสารองค์กรนี้ มีขึ้นเพื่อที่จะสร้างทักษะการสื่อสารและเทคนิคการถ่ายทอด ผ่านการพูดให้แก่ผู้เรียน โดยจะมีการ workshop ฝึกอบรมภาคสนาม ทำจริง ปฏิบัติจริง ไม่ใช่เพียงแต่เข้าอบรมและจดบรรยายอย่างเดียวเท่านั้น โดยครูผู้สอนจะมีกิจกรรมเพื่อสร้างความท้าทายแก่ผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้มีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อเรียนจบคลาส

.

สิ่งที่จะเรียนในคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะในการพูดในทุกระดับ หลากหลายสถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยจะฝึกตั้งแต่กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สร้างความมั่นใจ ขจัดความกลัว แก้ไขความเขินอาย อันจะนำไปสู่เทคนิคการสื่อสารและการพูดต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เทคนิคการเล่าเรื่องและการถ่ายทอดให้เห็นภาพ เทคนิคการเล่าเรื่องให้สนุก ได้ฝึกเทคนิควิธีการพูดโน้มน้าวใจคน ฝึกการตอบคำถามเฉพาะหน้า ฝึกแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเมื่อมีการถ่ายทอดและการสื่อสาร ที่สำคัญที่สุดคือการปรับบุคลิกภาพในการสื่อสาร สร้างเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นให้น่าจดจำ

.

คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนในแง่ของการช่วยเสริมความมั่นใจในการพูด เพิ่มพลังในการนำเสนอ ปรับวิธีการพูดและบุคลิกภาพให้เกิดเอกลักษณ์และมีเสน่ห์เฉพาะตัว สามารถใช้ประโยชน์ได้ในการสื่อสารแบบ social communication ไปจนถึงระดับ business communication 


ประโยชน์ที่ได้รับ

จากคอร์สเรียนนี้

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเรียนรู้และสามารถเข้าใจในความเป็นเลิศด้านการสื่อสาร และการบริหารองค์กร
ปรับบุคลิกภาพ นำไปใช้ในงานทุกรูปแบบ
เพื่อการปรับบุคลิกภาพของผู้เข้าอบรม ให้มีบุคลิกภาพและการสื่อสารที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
สร้างความประทับใจต่อลูกค้า
เพื่อเสริมทักษะการสื่อสาร เพิ่มเติมความมั่นใจ และพัฒนาบุคลิกภาพให้เกิดความประทับใจต่อคู่สนทนา
เทคนิคการสื่อสารสะกดคนฟัง
เทคนิคการพูดตรึงใจคนฟัง มัดใจผู้ชมให้น่าติดตาม
เสริมทัศนคติด้านบวกให้ผู้เรียน
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในด้านการสื่อสารให้แก่ผู้เข้าอบรม
นำไปใช้งานได้จริง
เพื่อสามารถนำทักษะดังกล่าวไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างดี

ภาพบรรยากาศการอบรมที่สนุกสนาน

คลิก! เพื่อดูรูปใหญ่ได้เลย

หลักสูตรองค์กรสามารถปรับตามความต้องการได้

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของแต่ละองค์กร
หลักสูตรการพูดและการสื่อสารสำหรับองค์กร
สามารถสอบถามค่าใช้จ่ายในการอบรม และรายละเอียดต่างๆได้ที่
โทร : 099-968-5968